Lhaz
公開メンバ関数 | 非公開変数類 | 全メンバ一覧
LHAZPROCFILE クラス

#include <lhazprocfile.h>

公開メンバ関数

 LHAZPROCFILE (const WSTR &file, ARCHIVE::TYPE type=ARCHIVE::NON)
 
const WSTR & GetFile (void) const
 
const WSTR & GetQuotedFile (void) const
 
void SetFile (const WSTR &f)
 
ARCHIVE::TYPE GetType (void) const
 
 operator WSTR () const
 
 operator LPCTSTR () const
 
LONGLONG GetTotal (void) const
 
void SetTotal (LONGLONG total)
 
bool GetMakeDir (void) const
 
void SetMakeDir (bool b)
 
bool IsDir (void) const
 

非公開変数類

WSTR File
 
WSTR QuotedFile
 
ARCHIVE::TYPE Type
 
LONGLONG Total
 
bool MakeDir
 

構築子と解体子

LHAZPROCFILE::LHAZPROCFILE ( const WSTR &  file,
ARCHIVE::TYPE  type = ARCHIVE::NON 
)
inline

関数詳解

const WSTR& LHAZPROCFILE::GetFile ( void  ) const
inline
bool LHAZPROCFILE::GetMakeDir ( void  ) const
inline
const WSTR& LHAZPROCFILE::GetQuotedFile ( void  ) const
inline
LONGLONG LHAZPROCFILE::GetTotal ( void  ) const
inline
ARCHIVE::TYPE LHAZPROCFILE::GetType ( void  ) const
inline
bool LHAZPROCFILE::IsDir ( void  ) const
inline
LHAZPROCFILE::operator LPCTSTR ( ) const
inline
LHAZPROCFILE::operator WSTR ( ) const
inline
void LHAZPROCFILE::SetFile ( const WSTR &  f)
inline
void LHAZPROCFILE::SetMakeDir ( bool  b)
inline
void LHAZPROCFILE::SetTotal ( LONGLONG  total)
inline

メンバ詳解

WSTR LHAZPROCFILE::File
private
bool LHAZPROCFILE::MakeDir
private
WSTR LHAZPROCFILE::QuotedFile
private
LONGLONG LHAZPROCFILE::Total
private
ARCHIVE::TYPE LHAZPROCFILE::Type
private

このクラス詳解は次のファイルから抽出されました: